FOLLOW? | DASHBOARD?Alya :) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8765521905481935589\x26blogName\x3dAlyaHassan%F0%9F%8C%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://alyaqilahassan96.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://alyaqilahassan96.blogspot.com/\x26vt\x3d1238800501292143233', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Tanda sayang Allah.
July 20, 2012 | July 20, 2012 | 0 comment(s)


" Tidak menimpa seorang Mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan malahan kedukacitaan melainkan dihapuskan sebahagian dosa dosanya " - HR Bukhari

Menjadi manusia itu pada hakikatnya sentiasa diuji. Dan pada hakikatnya juga, setiap sesuatu yang berlaku dan dimiliki oleh manusia itu merupakan ujian dari Rabbi.

Sesungguhnya Allah itu Maha Adil. Kesukaran sementara yang Allah timpakan di dunia itu, insha Allah pasti tersembunyi keindahan yang manusia itu sendiri memilih untuk tidak menyedari. Kerana hati itu, kadang kadang termakan hasutan syaitan lantas menyebabkan empunya hati berprasangka buruk kepada Ilahi.

Pilih, sama ada mahu bersyukur atau kufur?

Pohonlah kekuatan dari yang Maha Memiliki Kekuatan :)


Labels:? Older | Newer ?