FOLLOW? | DASHBOARD?Alya :) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8765521905481935589\x26blogName\x3dAlyaHassan%F0%9F%8C%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://alyaqilahassan96.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://alyaqilahassan96.blogspot.com/\x26vt\x3d1238800501292143233', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Asdfghjkl.
March 4, 2013 | March 04, 2013 | 0 comment(s)

Orang yang kelihatan paling kuat, paling tegas dan paling keras itu ada sisi lembutnya. Bahkan mungkin lebih lembut dari mereka yang biasa biasa. Mereka itu sebenarnya istimewa. Cuma kita, yang selalu bersangka sangka.

Orang yang seperti ini sudah banyak aku temukan. Dan ternyata, mereka itu sangat lembut hatinya. 

Percayalah, setiap orang itu ada lembutnya. Yang membezakan, cuma cara :)

8:21PM
9 Jan 2013


Terlalu banyak untuk diperkatakan. 
Untuk diceritakan. Untuk diluahkan. 
Dan semua itu, terlalu banyak untuk disatukan menjadi perkataan.
Dan akhirnya, aku terdiam.

Cukuplah Allah yang faham.


? Older | Newer ?