FOLLOW? | DASHBOARD?Alya :) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8765521905481935589\x26blogName\x3dAlyaHassan%F0%9F%8C%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://alyaqilahassan96.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://alyaqilahassan96.blogspot.com/\x26vt\x3d1238800501292143233', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Termenangis.
March 24, 2013 | March 24, 2013 | 0 comment(s)


Hari result SPM.

"Kak Anis, tahniahhh dapat 11A+ ! "

"Ye kak, tahniah !.."

"Terima kasih, awak semua boleh buat molek jugak, insha Allah.."

"Kak, bagilah tips sikit.."

"Ye kak, bagilah tips atau rahsia ke.."

" Awak usahakan buat solat sunat taubat dan solat hajat. Kalau boleh setiap hari.."


.. Dan pada waktu dan ketika itu jugak aku termenangis di tempat kejadian tanpa aku sedar T___T
Sebab tu bukan jawapan yang aku expect. Aku expect jawapan yang biasa biasa. Tapi jawapan yang diberi adalah yang luar biasa.
? Older | Newer ?